Sağlık için personel alımı 36 bine çıkarılıyor!

AK Parti, TBMM Başkanlığı’na Sağlık Alanında Çeşitli Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifini sundu. Kanuna göre, sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılması da öngörülüyor.

AK Parti, Sağlık Alanında Çeşitli Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 28 maddeden oluşan kanuna ilişkin yaptığı açıklamada, sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifinde, afet bölgesindeki görevlendirme süresinin de 2 aya çıkarılacağını söyledi.

AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde yer alan maddelerin gerekçeleri şöyle sıralanıyor:

“MADDE 1: Mesleğini serbest şekilde icra eden diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam edebilmeleri düzenlenmektedir.

MADDE 2: Tüm ebelerin meslekleri ile ilgili olan ve özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi almaları öngörülmüş olmasına rağmen, yetki belgesi alınmasına dair teknik ayrıntıların yönetmelikle belirlenmesini öngören ikinci cümlede sehven “ebelere” yer verilmemiş olmasının ebeler aleyhine sonuç doğurarak hak yoksunluğuna sebebiyet vermemesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununda ebelerin görevleri sayılmaktadır. Ancak, söz konusu görevler, ebelerin günümüz eğitimleri karşılığında edindikleri becerilere göre günümüzde yetersiz kalmaktadır. Bu çerçevede madde ile ebelerin görevlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca ebelere küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi verilmektedir.

MADDE 4: Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkânı sağlanmaktadır.

MADDE 5: İlaç sektöründe faaliyet gösteren müteşebbislerin taşıması gereken nitelik ve koşulların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesi öngörülmektedir.

MADDE 6: İlaçların ruhsatlandırılma süreçlerinin hızlandırması amaçlanmaktadır.

MADDE 7: İlaç analizlerinin ruhsatlandırmayı takiben yapılması düzenlenmektedir.

MADDE 8: Yurt dışından getirilen kullanıma hazır ilaçların 1262 sayılı Kanunun 7 nci maddeye tabi olması sebebiyle uyum düzenlemesi yapılmakta ve “Tahlil masrafları va ruhsatname harcı istida sahibine aittir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 9: İlaçların ruhsatlandırma süresi olarak Sağlık Bakanlığına tanınan 2 aylık sürenin uygulanmasının mümkün olmaması sebebiyle yürürlükten kaldırılarak Bakanlığın süre ile bağlı olmaması amaçlanmaktadır.

MADDE 10: İlaçlara ilişkin numunelerin ve tahlil masraflarının ruhsatname sahibi tarafından karşılanması öngörülmektedir.

MADDE 11: Beşeri tıbbi ürünler, halihazırda Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümlerine göre fiyatlandırılmaktadır. Dolayısıyla dönem içerisinde ilaçların fiyatlarında değişiklik olmakta ve beşeri tıbbi ürün üzerinde yer alan karekodun okutulması ile fiyat bilgisine ulaşılabilmesi mümkün olduğundan ürün ambalajında fiyat bulunması şartı kaldırılmaktadır.

MADDE 12: İlaç ve numunelere ilişkin alınacak harçlar 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenmesi sebebiyle 1262 sayılı Kanunda yer alan hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13: Ürün güvenliğinin daha etkin olarak sağlanması ve ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılarak hastaların ihtiyaç duydukları ilaca daha hızlı erişmesi için ruhsatlandırmaya esas olarak yapılan analizlerin ürünün ruhsatlandırılmasını takiben yapılması öngörüldüğünden, uygulama imkânı kalmayan hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 14: Sağlık müdürlükleri bünyesinde çalışan eczacılara da eczanelerin denetlenmesine yönelik yetki verilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 15: Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında istihdam edilen personele ek ödemenin usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödemenin yan dal uzmanları için 200 puan arttırılarak ödenmesi öngörülmektedir.

MADDE 16: Kanunda yapılan değişiklik ile ilaç analizlerinin ruhsatlandırmadan sonra yapılacağı düzenlendiğinden Harçlar Kanununda da uyum düzenlemesi yapılmaktadır.

MADDE 17: Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nazara alınarak üniversitelere tahsis edilecek tüm kadroların nitelikleri ve dağılımının belirlenmesi yerine sadece birlikte kullanılan hastanelerle sınırlı olarak akademik kadroların dağılımı ve niteliklerinin Sağlık Bakanlığınca belirlenmesi öngörülmektedir.

MADDE 18: Sağlık Bakanlığı ile ilgili üniversite tarafından imzalanan protokol ile ortak kullanım tesis edilmiş olan hastanelerde tıp ve diş hekimi istihdam süresi üç yıldan iki yıla düşürülmektedir. Söz konusu görevlendirme kapsamında imzalanan sözleşmenin fesih halleri düzenlemektedir. Ayrıca tıp ve diş hekimliği fakültelerinde bulunan tıp ve diş hekimi haricindeki personelin görevlendirilmesinde rektör görüşü yerine dekan görüşü aranması hususu düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesinin kararıyla uyumlu olarak disiplin işlemlerinin başhekim tarafından değil ilgili disiplin amirince tesis edileceği düzenlenerek akademik özerklik ve bilim hürriyetinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

MADDE 19: İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların güncel uygulamalar doğrultusunda tadil edilmesi amaçlanarak Bakanlıkça ruhsatlı veya izinli ürünler, kullanım amacına uygun olarak kullanılan tıbbi cihazlar, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin araştırmalar ile insan veya hayvan kaynaklı doku ve hücrelerin veya bunların türevlerinin kullanıldığı araştırmalar dışındaki tedavi yöntemlerine ilişkin çalışmalar, özel tıbbi amaçlı gıdaların kullanım amacına uygun olarak yapılan çalışmalar ile gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin çalışmalarda öngörülen riskin daha az olması nedeniyle bu araştırmaların uluslararası düzenlemeler ile uyumlu olarak Sağlık Bakanlığına bildirim yapılmak suretiyle başlatılmasına imkân tanınmakta olup madde ile gönüllü üzerinde herhangi bir risk oluşturmayan çalışmaların daha kısa sürede başlatılabilmesi düzenlenmiştir.. 

MADDE 20: Yetkisiz ve ruhsatsız olarak sağlık hizmeti gören ve gördürenlere ilişkin cezaların alt sınırları belirlenmektedir. Yetkisiz olarak sağlık hizmeti verenlerde idari yaptırımların kapsamına alınmıştır.

MADDE 21: Madde ile idarenin; kesinleşen mahkeme kararında hüküm altına alınan tazminatı ödedikten sonra sağlık meslek mensubunun yerine geçmesi ve ilgili hekimin fiili sebebiyle ödenen tazminatı zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılan sigorta şirketinden talep edebilmesi düzenlenmektedir.

MADDE 22: Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamını teşvik etmek ile kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak amacıyla sözleşmeli pozisyon sayısı 27.000’den 36.000’e artırılmaktadır.

MADDE 23: Sözleşmeli personelin; harekat, genel hayatı etkileyen afet, salgın hastalık, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde geçici olarak görevlendirileceği düzenlenmiştir.

MADDE 24: Sözleşmeli personelden, sözleşme döneminde söz konusu destek ödemesinin altı ay ve daha uzun süreyle kesilmesi halinde sözleşmelerinin feshedilmesi ve fesih sonrasında uygulanacak esaslara ilişkin hususlar düzenlemektedir.

MADDE 25: Sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesi yapılması ve bu ödemenin ilgili disiplin hükümleri ile kesilme süreleri belirlenmektedir. Ayrıca bir sözleşme döneminde söz konusu destek ödemesinin altı ay süreyle kesilmesi ya da kesilmesine sebep olacak disiplin cezası alınması durumunda sözleşmelerinin feshedilmesi hususu düzenlemektedir.

MADDE 26: Anayasa Mahkemesinin iptal kararına uygun olarak; akademisyenlerine yönelik olarak kurul olarak tesis edilen ve kendine özgü bir yapıyı sahip eğitim ve araştırma hastanelerine yönelik hastane koordinasyon kurulu oluşturularak disiplin amirliği yetkisi genel idari silsileden çıkarılarak ve akademik ve bilimsel özerkliğin korunmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.”

Yorumlar