Kuşkuculuk nedir? Kuşkucu musunuz?

Araştırmalara göre, genetik yatkınlık ve bugüne kadarki tüm yaşanmışlıklarımız şemalar geliştirmemize neden oluyor. Bu şemalardan biride kuşkuculuk. Kuşkuculuk nedir? Kuşkucu musunuz? Sizin için tüm detaylarıyla kuşkuculuğu anlattık!

Kuşkuculuk nedir? Kuşkucu musunuz?

Yapılan araştırmalara göre, genetik yatkınlıkla birlikte bugüne kadarki tüm yaşanmışlıklarımız şemalar geliştirmemize neden oluyor. Bu şemalardan biride kuşkuculuk. Peki kuşkuculuk nedir? Kuşkucu musunuz? Sizin için hazırladığımız haberde tüm detaylarıyla kuşkuculuğu anlattık.

Kuşkuculuk Nedir?

Kuşkuculuk, septisizm, skeptisizm veya şüphecilik, her tür bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, ayrıca aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli ve tam bir şüphe içinde kalınacağını, mutlak`a ulaşmanın mümkün olmadığını savunan felsefi görüştür.

Kuşkuculuk- Tarihsel Süreç

Kuşkuculuk, düşünülebilecek hiçbir konuda kesin bilgi diye bir şeyin olmadığını, olsa bile insanın eldeki verileriyle kesin bilgilere ulaşmasının olanaklı olmadığını öne sürerek, nesnel bilgiyi ve nesnel bilme olanağını bütünüyle yok- saymaktadır. Buna karşı açık ve seçik doğruya, kendisinden kuşku duyulamayacak sağlam bilgiye ulaşmak için sağlam bir dayanak bulana dek bütün bilgilerin kuşkuya açılarak sınanıp sorgulanması ise "yöntembilgisel kuşkuculuk" diye adlandırılmaktadır. Her türden düşünce uğraşısında doğrulan yanlışlardan ayırmak amacıyla bütün bilgilerin tek tek yeni baştan gözden geçirilmesini öngören bu kuşkuculuk anlayışı, kimileyin "olumlamacı kuşkuculuk" ya da "geçici kuşkuculuk" diye de anılmaktadır. Bu anlamıyla kuşkuculuk modern felsefenin kurucusu Descartes tarafından geliştirilmiştir. Bunun yanında gerçekliğin özünü bilmenin ilkece olanaksız olduğunu ileri süren bütün metafızik öğretiler de kuşkuculuk deyişiyle nitelendirilmektedir. Bilgi olanaklarının son derece sınırlı olduğunu, şaşmaz bir kesinlikle hiçbir şeyin bilinemeyeceğini, topu topu bir takım kişiye özel, doğruluğu her zaman için kuşkuya açık görüşlerin bulunabileceğini savunan genel kuşkuculuk öğretisi yanında, kuşkuculuğun ilk bakışta iki ayrı biçimi daha bulunmaktadır. "Sonuna dek götürülmüş kuşkuculuk" diye adlandırılan ilk biçim her türlü bilgi olanağını yadsıyarak işin doğası gereği hiçbir şeyin hiçbir koşulda bilinemeyeceğini savunur. Bu kuşkuculuk anlayışı yer yer felsefe metinlerinde "olumsuzlamacı kuşkuculuk" ya da "sürekli kuşkuculuk" diye de geçmektedir. Buna karşı "olumsal kuşkuculuk" ya da "ölçülü kuşkuculuk" diye adlandırılan ikinci biçim bilgi olanağını yalnızca belli alanlarda daha yumuşak bir dille yadsıyarak, belli şeylerin bilgisine '. belli çekinceler göz önünde bulundurmak koşuluyla varılabileceğini düşünmektedir. "Alan kuşkuculuğu" diye de adlandırılan bu kuşkuculuk biçiminde, metafızik gibi belli araştırma alanlarında bilgi edinilemeyeceği ya da algılama gibi belli yetilerin bilgi sağlamayacakları gibi düşüncelerle elemeci-ayıklamacı bir kuşkuculuk tutumu söz konusudur. Kuşkuculuğun bu daha ılımlı biçimi, bir bütün ' olarak bilgi olanağını bütün alanlarda yadsımadan ancak belli alanlarda kuşkuculuğun işletilmesinden yanadır.

Kuşkuculuğun varolan bütün değerlere karşı olumsuzlayıcı bir tutumun sergilendiği, bencil olmayan değerlerin bunların varlığına duyulan inançsızlık nedeniyle yoksaydığı, insanlığın temel değer ve ülkülerinin geçerliliğinin toptan kuşkuya açıldığı "Kinizm" ile karıştırılmaması gerekir. Yine kuşkuculuğun, felsefe ilkelerinin neliği gibi enson soruların ilkece yanıtlanamaz olduğunun, bu tür konularda araştırma yapmanın gereksizliğinin, dolayısıyla bu tür konularda yargıda ' bulunmaktan kaçınmanın doğruluğunun savunulduğu bir başka felsefe anlayışı "bilinemezcilik" ile de arasında çok ince ayrımlar bulunmaktadır. Felsefe tarihinin bilinen en eski kuşkuculuğu Eski Yunan'ın gezgin düşünürleri sofıstlerce temellendirilmiştir. Başta Protagoras ile Gorgias olmak üzere bütün sofistler, herkesçe benimsenecek ortak genelgeçer doğruların olmadığını, doğrunun her bireye ayrı görünen bir şey olarak kişiden kişiye değiştiğini savunarak felsefece düşünmeyi olanaksız kılacak denli ileri götürmüşlerdir kuşkuculuğu. "Sofıst Öğreti"nin olmazsa olmaz bileşeni kuşkuculuk, Eski Yunan'da özellikle yapılan siyasal tartışmalarda karşı tarafın savunduğu düşünceyi kuşkuculuk yoluyla çürüten sofıstlere büyük bir retorik üstünlük sağlamıştır. Eskiçağ kuşkuculuğunun dizgeli bir biçimde temellerini atan Elisli Pyrrhon, Felsefe tarihçileri arasında genellikle kuşkuculuğun da kurucusu olarak görülmektedir. Bilginin değerini yücelterek göklere çıkartan Stoacılar ile Epikurosçulara karşı Pyrrhon, düşünce kesinliği varsayımına dayanan bilgi olanağını salt öznel yorumlarla ilintili bir konu sayarak bütünüyle yadsımış usa dayalı düşüncelerle şaşmaz kesinliklere varılamayacağını öne sürmüştür.

Yöntembilgisel kuşkuculuğuyla modern çağa damgasını vuran Descartes, verimsizliği nedeniyle tıkanmış olduğunu düşündüğü geleneksel kuşkuculuk anlayışına yeni bir yön çizerek bir anlamda kuşkuculuğun önünü açmıştır. İnsan zihninin hiçbir zaman kesin nesnel doğrulara ulaşamayacağı düşüncesi üstüne bina edilmiş eskiçağ kuşkuculuğunun, yerini kuşkunun bilgiye ulaşmada izlenecek bir yöntem olarak yeniden tanımlandığı yeniçağ kuşkuculuğuna bırakması bir anlamda modern felsefe döneminin başlangıcını da yansıtmaktadır. Descartes bu yeni kuşkuculuk anlayışını temellendirirken eski kuşkucuları biraz da tiye alarak şu sözlerle eleştirmektedir: "Kuşkucular salt kuşkulanmak için kuşkulanmışlardır." Descartes 'ın söylediğinden anlaşıla- cağı üzere, eski kuşkuculuk için kuşku enson amaçken, yeni kuşkuculuk için kuşku ulaşılması gereken amaç yönünde bir araçtır. Nitekim yeniçağın önemli düşünürü Bacon, yeniçağ kuşkuculuğunu eskiçağ kuşkuculuğundan ayıran en belirgin özelliği şöyle dile getirmiştir: "Kuşkudan yola çıkarsak sağlam sonuçlara ulaşırız; kesinliklerden yola çıkarsak işi kuşkulanmakla sona erdiririz." Montaigne, Bayle ve Hume da daha ılımlı bir kuşkuculuğu savunmakla birlikte kuşkuculuğun yeniçağdaki en ö- nemli temsilcileri arasında gelmektedirler. Bu yeniçağ düşünürlerinin anlayışında kuşkuculuk, doğruya vatma yolunda atılması gereken hem zorunlu bir ilk adımdır hem de varılan sonuçların sınanması için sürekli yeniden kendisine geri dönülen düşünsel bir sağlama yöntemidir. Daha açık söylemek gerekirse, bu düşünürlere göre kuşkuculuk dar görüşlülüğe ya da katıkafalığa karşı usa esneklik kazandıran bir araştırma tutkusunun en dogal dışavurumudur.

Öte yanda Kant'ın eleştirel felsefesinde ileri sürülen kuşkuculuk anlayışı, eleştirel bir tutumun ışığı altında neyi bilip neyi bilemeyeceğimizi belirleyip kesinleme amacı gütmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Kant ' ın felsefe söz dağarında kuşkuculuk terimi "eleştirel" nitelecinde etkili bir biçimde içerilmektedir. Kimi felsefe tarihçilerine göre, Kant'ın kuşkuculuğu yeni- çağ kuşkuculuğunun en özgün yorumu olarak kuşkuculuğun doruk noktalarından birine karşılık gelmektedir.

Kısaca Kuşkuculuk Tarihi

Felsefenin babası sayılan Thales’ten beri ortaya atılan felsefi açıklamalarının çokluğu ve çeşitliliği doğal olarak eleştiriyi ve şüpheyi gerektirmiştir. Antik çağ Yunan bilgiciliğinin kurucusu Protagoras tarihte ilk şüphelenen, şüpheci (septik) düşünürdür. Protagoras “Her şeyin ölçüsü insandır. Her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir. Üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir.
Her şey için birbirine tümüyle karşıt iki söz söylenebilir” diyerek tümel (külli) bir hakikatin var olmadığını, her insanın kendine ait kanaat ve düşünceleri olabileceğini belirtmiştir.


Buna göre Protagoras’ın şüpheciliği göreli şüphecilik olarak tanımlanır. Bilgi sorununu sistematik olarak inceleyen ilk şüpheci filozof ise Pyrrhon’dur. Pyrrhon ile birlikte şüphecilik görüşü okullaşmıştır.

Bir başka şüpheci filozof da Descartes’tır. Descartes’ın şüpheciliğine yöntemli şüphe adı verilir. Zira Descartes’ın şüpheciliği kesin bilgiyi buluna kadar tüm bilgileri gözden geçirme anlamındadır.

Ona göre kesin bilgi mevcuttur, şüphecilik ise bir yöntem mahiyetindedir.
Pyrrhon’un şüpheciliğinin kökeni belki de Platon ve Aristoteles okulları arasındaki karşıtlığı sezmesi ve bu karşıtlığın daha sonra Stoa ve Epiküros okullarında derinleşmesini gözlemlemiş olmasıdır.

Bu tür gözlemleri Pyrrhon’un felsefi öğretilere karşı olan güveninin sarsılması ve bunun sonucu olarak da şüphe etmesinin temelini oluşturmuştur.

Pyrrhon’un şüpheciliğine göre mutluluğa giden yol şöyledir:
Nesnelerin gerçek yasası kavranamaz.

Öyleyse nesnelere karşı tutumumuz yargıdan kaçınma olmalıdır.
Ancak bu tutumla ruhsal dinginliğe ulaşılabilir.

Kuşkucu musunuz?

Araştırmalara göre, genetik yatkınlıkla beraber bugüne kadarki tüm yaşanmışlıklarımız, anne ve babamızın bize nasıl bir ebeveyn olduğu ve karakterimiz gelişirken maruz kaldığımız vakalar, inançlar (şemalar) geliştirmemize neden oluyor. Bu inançlar ise gün içerisinde yaşadığımız vakalar karşısında binlerce düşünce olarak ortaya çıkıyor.

Olayları yorumlarken gerçeği çarpıtılmış bir şekilde değerlendirmemize neden olan, dolayısı ile nahoş duyguları tetikleyen sağlıksız şemalarımızın farkında olabilmek hayati memnuniyetimizi arttırdığı gibi, özellikle ilişkilerde kendini tekrar eden uyum bozan davranışlarımızı anlayarak daha sağlıklı ilişkiler kurabilmemize de imkân sağlıyor.

US Psikiyatri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Seliyha Dolaşır, bilimsel olarak tespit edilen, en çok yaygın olan sağlıksız şemalar ve bu şemaların belirtilerinden bahsetti!

Hayat şemanız hangisi?

TERK EDİLME

Sevdiğiniz insanların öleceğine veya size terk edeceğine dair çok fazla endişe duyuyorsanız,
Terk edilmekten korktuğunuz için insanlara yapışıyorsanız ya da yakın ilişkilerden kaçınıyorsanız,
Sevdiğiniz biri uzaklaştığında aşırı umutsuzluğa ya da karamsarlığa kapılıyorsanız,
Davranışlarını sürekli kontrol ederek karşı tarafı zorluyorsanız,
Açılmayan telefon çağrısı, geç cevap verilen bir mesaj, kısa süreli seyahatler sizin için kavga sebebiyse,
Eninden sonunda yalnız kalacağınıza inanıyorsanız,
Terk edilme şemasına sahip olabilirsiniz.

 KUŞKUCULUK

İlişkilerde insanların sizi inciteceğine veya kullanacağına inanıyorsanız,
İnsanlara karşı kendinizi korumak ve tetikte olmak zorunda hissediyorsanız,
İnsanların dikkat etmezseniz sizden yararlanacağına inanıyorsanız,
İnsanlarla yakın ilişkiler kurmaktan kaçıyor, kendinizi açmıyor ya da ifşa etmiyorsanız,
Şüpheci ve aşırı tedbirliyseniz,
İnsanlara kötü davranıp, sizi incitmeden siz onları incitiyorsanız,
Kuşkuculuk şemasına sahip olabilirsiniz.

 DUYGUSAL YOKSUNLUK

 Hiç bir zaman ihtiyacınız olan sevgiyi alamayacağınıza inanıyorsanız,
Size en yakın insanlara bile uzaklık hissediyorsanız,
Sizi gerçekten dinleyen, gerçek ihtiyaç ve hislerinizi anlayan hiç kimseniz olmadığını düşünüyorsanız,
Hiç kimsenin sizi gerçekten anlayabildiğine inanmıyorsanız,
Çoğunlukla hissettiğiniz duygu yalnızlıksa,
Duygusal Yoksunluk şemasına sahip olabilirsiniz.

 DAYANIKSIZLIK

Kötü bir şey olacağı hissinden kurtulamıyorsanız,
Herhangi bir anda bir felaketin olacağını hissediyorsanız,
Kaygı atakları yaşıyorsanız,
Bedeninizdeki fiziksel duyumların fazla farkındaysanız,
Kontrolü kaybetmekten, aklınız kaçırmaktan, saldırıya uğramaktan korkuyorsanız ya da ciddi bir hastalığınız olduğuna dair derin endişeler yaşıyorsanız,
Dayanıksızlık şemasına sahip olabilirsiniz.

 BOYUN EĞİCİLİK

Başkalarının sizi kontrol etmesine izin veriyorsanız,
İnsanların isteklerini yerine getirmezseniz sizi red edeceklerinden ya da size aynı şekilde karşılık vereceklerinden korkuyorsanız,
Başkalarından haklarınıza saygı duymalarını talep ederken sorunlar yaşıyor ya da talep bile edemiyorsanız,
Kendinize öncelik tanıdığınızda suçluluk hissediyor, insanlara aldığınızdan daha fazla veriyorsanız,
Çatışmadan kaçınmak için her şeyi yapabiliyorsanız,
Boyun eğicilik şemasına sahip olabilirsiniz.

 YÜKSEK STANDART

Yaptığınız hiç bir şeyi yeterince iyi bulmuyorsanız,
Her şeyi mükemmel bir düzende tutmak için çok fazla çabalıyorsanız,
Bir hata yaptığınızda acımasızca eleştirilmeyi hak ettiğinize inanıyorsanız,
Yapmanız gereken her zaman çok şey varsa ve rahatlamak için zaman bulamıyorsanız,
Zenginlik ve statü sizin için çok önemliyse,
Yüksek standartlar şemasına sahip olabilirsiniz.

Kuopio Üniversitesi'nden Kuşkuculuk Araştırması!

Finlandiya'daki Kuopio Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırmasına ortalama 71 yaşındaki 1500'e yakın kişi katıldı. 

10 yıl süren araştırmada gönüllüler, "Çoğu kişinin ilerlemek için yalan söylediğini düşünüyorum", "Hiç kimseye inanmamak daha güvenli" gibi cümlelere katılıp katılmadıklarını belirtti. Bu kişiler daha sonra hafıza testlerine tabi tutuldu.

Kuşkucuların bunama riskinin 3 kat daha fazla olduğu saptandı.

Bilim adamlarından Anna-Maija Tolppanen, sonuçların kişilerin hayat görüşü ve kişiliklerinin, sağlıklarını etkileyebileceğini gösterdiğini vurgulayarak, kuşkucu olmak gibi kişilik özelliklerinin bunamayı nasıl etkilediğinin anlaşılmasının, bunama riskini azaltma yöntemlerine ışık tutabileceğine dikkati çekti.

İlk kez kuşkuculuk ve bunama arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

          

Yorumlar