Zam ve tazminat kararında 7 değişiklik!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda değişiklik yapıldığı duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Uygulaması'nda değişikliğe gidildi.

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde:

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2024 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün;

a) 10 uncu Grubunun 5 inci, 12 nci Grubunun 1 inci, 13 üncü Grubunun 1 inci ve 15 inci Grubunun 1 inci sıralarında yer alan "Sayman," ibareleri "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Enstitü Sekreteri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yüksekokul Sekreteri," ibaresi eklenmiştir.

c) 16 ncı Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," ibaresi "Sayman, Ayniyat Saymam ve Diğer Saymanlar (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," şeklinde değiştirilmiştir.