Beşiktaşlı oyuncudan Diego ve Alex değerlendirmesi!

Pazar akşamı oynanacak derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Brezilyalısı Ramon Motta, Sarı-lacivertli takımda forma giyen Diego ile efsane isim Alex hakkında konuştu.

Beşiktaşlı oyuncudan Diego ve Alex değerlendirmesi!
RAMON MOTTA'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı­na kar­şı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken “A­ma iyi ya­ban­cı da re­ka­bet ge­ti­rir. Sı­nır­la­ma ve yük­sek üc­ret, Türk oyun­cu­la­rı re­ha­ve­te iti­yo­r” de­di. Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın şam­pi­yon­luk için öne­mi­ne dik­kat çe­kip “Be­şik­taş 5 yıl üst üs­te ku­pa­sız kal­ma­ma­lı­” di­ye ek­le­di.

Be­şik­taş’a ge­çen se­zon trans­fer olan Bre­zil­ya­lı sa­vun­ma­cı Ra­mon Mot­ta, de­fan­sın de­ği­şil­mez­le­ri ara­sın­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bu se­zon lig­de 5 ma­ça çı­kar­ken 432 da­ki­ka sahada kaldı. Bre­zil­ya­lı oyun­cu, pa­zar gü­nü oy­na­na­cak Fe­ner­bah­çe der­bi­sin­de de Si­yah-Be­yaz­lı­lar’ın sa­vun­ma­da­ki en önem­li koz­la­rın­dan bi­ri­si ola­cak. Zor­lu mü­ca­de­le ön­ce­si so­ru­la­rı­mı­zı iç­ten­lik­le ya­nıt­la­yan Bre­zil­ya­lı sa­vun­ma­cı hem ken­di ta­kı­mı hem eze­li ra­kip­le­ri hem de Türk fut­bo­lu hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. 

-Yabancı kısıtlaması için görüşünüz nedir?

Belli bir limit, sayı olması lazım. Diğer taraftan baktığımızda sayı konusunda üstüne konuşulabilir. Milli Takım’ın, Türk oyunculara ihtiyacı var. Diğer taraftan da iyi yabancı oyuncular Türk isimlerin kendilerine oto kontrol uygulamasını, rekabeti ve daha iyi hazırlanmalarını sağlayabilir. Bizim takımda olmuyor ama kimi Türk oyuncular rehavete giriyor. Türk oyuncu kendisinin banko oynayacağını bildiği için ve kendilerine ödenen yüksek ücretlerden dolayı da bir rahatlama söz konusu olabilir.

"TAM RANDIMAN VERMİYORUZ

-Ligde lider durumda bulunan bir Beşiktaş var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?


Takım olarak iyi bir hava yakaladığımızı söyleyebilirim. Arkadaşlık ortamımız cidden son derece iyi. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Şu da var ki daha tam randıman verdiğimizi de söyleyemem. Çok daha iyi olacağız. Takım olarak gerek ben gerekse de arkadaşlarım daha da üstüne koyarak sezon sonuna kadar hiç düşmeyen bir grafikle yola devam etmek istiyoruz.

-Sezon sonunda takımı nerede görüyorsunuz?

Geçen sezon buraya geldim. Beşiktaş gibi bir takımın 2 sezon üst üste şampiyon olamaması çok ağır olur. Sanıyorum ki son şampiyonluktan sonra 5’inci sene olacak. Sezon başından beri söylüyorum bu sezon kesinlikle kupa kaldırmamız lazım. Gerek Türkiye Kupasını gerekse de ligi almamız lazım. Avrupa Ligi’nde de gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.

-Bir oyuncu olarak, Bilic’i nasıl değerlendirirsiniz?

Geldiğimden beri bana oynama fırsatı verdi. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. İdman yoğunluğumuz, çalışma programımız son derece yerinde. Bizi maçlara çok iyi hazırlıyor. Gerektiğinde bir ağabey, gerektiğinde bir baba, bazen de bir arkadaş gibi bize yaklaşıyor. Oyuncunun halinden anlayan bir teknik adam olması en belirgin özelliklerinden. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım.

DIEGO VE ALEX DEĞERLENDİRMESİ

-Pa­zar gü­nü Die­go ile kar­şı­lık­lı oy­na­ma ih­ti­ma­li­niz var. Na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz? Alex ile farkları nelerdir?


Av­ru­pa’nın önem­li ta­kım­la­rın­da oy­na­mış Bre­zil­ya­lı bir oyun­cu­ya kar­şı sa­ha­ya çı­ka­cak ol­mak işin ke­yif ve­ren ya­nı. Kö­tü ya­nı ise son de­re­ce ye­te­nek­li bir oyun­cu. Der­bi­de gö­rev alır­sa onu çok iyi tut­ma­mız, ka­çır­ma­ma­mız la­zım. Alex de Die­go da çok iyi oyun­cu­lar. Oynadıkları dönemlere bakarsak farklı olduğunu görüyoruz. Alex, kla­sik bir 10 nu­ma­ra. Ben her za­man Alex ta­raf­ta­rı ol­mu­şum­dur. Se­ve­rek, be­ğe­ne­rek iz­le­mi­şim­dir. Die­go da çok ye­te­nek­li bir isim. An­cak, o mo­dern ça­ğın or­ta sa­ha oyun­cu­su. Kar­şı­laş­tı­rıl­ma­la­rı ben­ce doğ­ru de­ğil.

-Gökhan Töre hakkında söylentiler var. Siz ne düşünüyorsunuz?

Gökhan Töre konusunda yazılanları ben de duydum. Kulüp içinde benim tanıdığım kadarıyla son derece sakin, kendini bilen bir çocuk. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Doğruysa da gençliğine veriyorum. Hepimiz o yaşlardan geçtik ve hatalar yaptık. Her insan o yaşlarda hatalar yapabiliyor. Benim de kendi çapımda hatalarım oldu. Ama genel olarak son derece iyi vakit geçirdiğimiz, ağırbaşlı bir arkadaşımız.

FELIPE MELO AÇIKLAMASI

-Me­lo mil­li ta­kı­ma se­çil­me­yi hak edi­yor mu? Ag­re­sif ta­vır­la­rı­nı na­sıl bu­lu­yor­su­nuz?


Me­lo, 2010 Dün­ya Ku­pa­sı’nda kad­ro­day­dı ve oy­na­mış­tı. Ama ta­lih­siz bir olay ya­şa­dı. Çok eleş­ti­ri al­dı. Ken­di ta­kı­mın­da iyi oy­nar­sa se­çil­me­me­si için bir ne­den yok. Çok iyi bir oyun­cu. Fut­bol­cu ola­rak ken­di­si­ni son de­re­ce be­ğe­ni­yo­rum. Sa­ha dı­şın­da ise ken­di­siy­le bir ar­ka­daş­lı­ğı­mız yok. Ki­mi fut­bol­cu­lar, ra­ki­bi­nin dik­ka­ti­ni da­ğıt­mak için ki­mi yön­tem­le­re baş­vu­ru­yor. Yap­tı­ğı ag­re­sif ha­re­ket­le­ri tas­vip et­mi­yo­rum. Ama her oyun­cu­nun bir tar­zı var­dır. Bu da onun tar­zı. Say­gı duy­mak la­zım.

"3 KIRMIZI KART GÖRDÜM 2'Sİ YANLIŞTI"

-Türkiye’de hakemler sürekli eleştiri konusudur. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?


Geçen sezon 3 tane kırmızı kart gördüm. Bunların 2 tanesi yanlıştı. 1 tanesine ise katılıyorum. Bu da hakemlere olan bakışımı açıklıyor. Biz nasıl iyi oynamadığımızda taraftar bizi eleştiriyor, hesap soruyor ve daha iyi hazırlanmamız gerektiğini bize hatırlatıyorsa ben de aynı şekilde hakemlere maçlara daha iyi hazırlanmalarını tavsiye ediyorum.

-Olim­pi­yat Sta­dı bu se­zo­nun en tar­tı­şı­lan ko­nu­la­rın­dan bi­ri. Siz ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Olim­pi­yat ko­nu­sun­da ko­nu­şul­ma­sı ge­re­ken asıl me­se­le Be­şik­taş’ın sta­dı­nın İnö­nü Sta­dı ol­ma­sı. Ben hiç oy­na­ma­dım ama ora­nın at­mos­fe­ri­nin bam­baş­ka ol­du­ğu an­la­tı­lı­yor. İnö­nü’nün ya­şan­mış ol­ma­sı Olim­pi­yat’ı da­ha kö­tü gös­te­ri­yor. Av­ru­pa’da birçok stat var ama İnö­nü an­la­tıl­dı­ğı ka­da­rıy­la müt­hiş bir at­mos­fe­re sa­hip. Umu­yo­rum ki ye­ni stat­ta olup o he­ye­ca­nı ya­şa­ya­ca­ğım. Ge­çen se­zon Olim­pi­yat’ta de­ğil de İnö­nü Sta­dı’nda oy­nu­yor ol­say­dık şam­pi­yon ola­bi­lir­dik.

Yorumlar